• +48 22 646 50 96
 • £ $

Regulamin

 1. Definicje
  • Serwis Ogłoszeniowy bezposrednio-nieruchomosci.pl - serwis internetowy zawierający ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://bezposrednio-nieruchomosci.pl/ oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Serwis Ogłoszeniowy bezposrednio-nieruchomosci.pl w dalszej części regulaminu występuje jako serwis. Serwis umożliwia wymianę informacji dotyczących wynajmu nieruchomości. Właścicielem serwisu jest Szybko.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000238835, zwana dalej Szybko.pl.
  • Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu wprowadzanego online przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym
  • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usługoferowanych przez bezposrednio-nieruchomosci.pl i zaakceptowała treść niniejszego regulaminu
  • Cennik - ustalone przez bezposrednio-nieruchomosci.pl opłaty za oferowane usługi.
 2. Zasady ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu ogłoszeniowego bezposrednio-nieruchomosci.pl, w tym zasady publikowania na stronach serwisu ofert oraz zasady działania i dostępu do pozostałych usług oferowanych przez Serwis.
  2. Szybko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność zamieszczanych ogłoszeń. Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy.
  3. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Szybko.pl odmawia zamieszczenia Ogłoszenia.
  4. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu, Szybko.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
  5. Szybko.pl ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego.
  6. Szybko.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
  7. Szybko.pl może zamieszczać ogłoszenia we współpracujących z serwisem gazetach, dziennikach a także innych serwisach internetowych lub mediach bez powiadomienia osoby zamieszczającej ogłoszenie. Ogłoszenia publikowane w innych mediach mogą z powodów technicznych odbiegać od tych zamieszczonych w bezposrednio-nieruchomosci.pl.
  8. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ogłoszeń publikowanych na stronach serwisu.
  9. Treść ogłoszeń zamieszczanych w bezposrednio-nieruchomosci.pl jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe i w związku z tym może pojawić się wśród prezentowanych przez nie wyników wyszukiwania.
  10. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń z ceną znacznie niższą od realnej wartości obiektu na wynajem. Ogłoszenia takie będą usuwane automatycznie, bez konsultacji z ogłoszeniodawcą.
 3. Warunki uczestnictwa
  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat).
  3. bezposrednio-nieruchomosci.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje, w szczególności treści zawarte w ogłoszeniu, np.: telefon kontaktowy, są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej www.bezposrednio-nieruchomosci.pl
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Szybko.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika.
 4. Rejestracja
  1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z serwisu dokonywana jest po podaniu imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z serwisem, adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "zarejestruj" przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
  4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, określone w artykule IV punkt.1 i IV punkt. 2, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w IV punkt 1 i IV punkt 2 w trakcie korzystania z usług serwisu
  5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Szybko.pl w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
  6. Użytkownik, w momencie przekazania do systemu serwisu adresu e-maili (na przykład w celu uzyskania informacji o najnowszych ofertach) wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Szybko.pl w celach statystycznych i marketingowych, jak również na przekazywanie przez kontrahentów Szybko.pl informacji na jakie Użytkownik wyraził zapotrzebowanie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
  7. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez serwis do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.
  8. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Szybko.pl.
  9. Administratorem danych osobowych jest Szybko.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jeżewskiego 5D/58 02-796 Warszawa.
  10. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
  11. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usunięcie Użytkownika
  1. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokonuje spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
  2. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w stosunku do serwisu (brak terminowych płatności za świadczone usługi).
  4. Osoba używająca zawieszonego konta lub osoba lub usunięta z serwisu, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody serwisu.
 6. Zasady zamieszczania ogłoszeń
  1. Zamieszczanie ogłoszeń jest możliwe poprzez funkcję "Zamieść ogłoszenia" dostępną na stronie głównej oraz w menu głównym, na każdej witrynie serwisu bezposrednio-nieruchomosci.pl. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa się w następujący sposób:
   1. Wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie.
   2. Wypełnienie formularza ogłoszenia
   3. Akceptacja treści ogłoszenia
  2. W zależności od statusu Użytkownika zamieszczającego ogłoszenie w serwisie, serwis ustala zasady dostępu do formularza zamieszczania i edytowania ogłoszeń:
   1. Automatyczny eksport ogłoszeń z oprogramowania szybkoPlus.pl do serwisu (oprogramowanie dla agencji nieruchomości i deweloperów).
   2. Przekazywanie ogłoszeń przy pomocy pliku – usługa szybkoImport.
  3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte.
  4. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie bezposrednio-nieruchomosci.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu bezposrednio-nieruchomosci.pl, są reklamą określonej nieruchomości. Szybko.pl nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość i dokładność tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji i linków zawartych w ogłoszeniach. Za treść ogłoszenia odpowiada Użytkownik, który je zamieścił.
  5. Użytkownik serwisu zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Ogłoszeniach oraz, że wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich.
 7. Usługa wyróżniania Ogłoszeń
  1. Przedmiotem niniejszej regulacji jest ustalenie zasad i warunków uzyskiwania przez Użytkowników dostępu do usługi wyróżniania Ogłoszeń w serwisie bezposrednio-nieruchomosci.pl pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności.
  2. Usługa polegająca na wyróżnieniu ogłoszenia w serwisie bezposrednio-nieruchomosci.plnosi nazwę Ogłoszenie Premium
  3. Ogłoszenie Premium polega na:
   1. Umieszczeniu ogłoszenia w wyodrębnionej sekcji, będącej zawsze pierwszą sekcją wśród wyników wyszukiwania
   2. Możliwości zamieszczenia w Ogłoszeniu 16 zdjęć
   3. Wyróżnieniu = pogrubieniu nagłówka Ogłoszenia Premium
  4. Sposób zamieszczania Ogłoszenia Premium
   1. Każde z Ogłoszeń może zostać wyróżnione jako Premium.
   2. Status Premium dla Ogłoszenia można wykupić wtrakcie jego zamieszczania. Dla ogłoszenia już zamieszczonego w serwisie www.bezposrednio-nieruchomosci.pl także można wykupić opcję PREMIUM.
  5. Aktualna wysokość opłat za Ogłoszenia Premium dostępna jest podczas zamieszczania Ogłoszenia.
 8. Usługa „Cenne nieruchomości”
  1. Aby dokonać obliczenia orientacyjnej ceny nieruchomości na podstawie porównania jej z ofertami sprzedaży, gromadzonymi w archiwum serwisu, należywypełnić odpowiednie pola formularza w dziale „Cenne nieruchomości” i uiścić opłatę.
  2. Wynik obliczenia orientacyjnej ceny przy pomocy usługi „Cenne nieruchomości” nie jest wyceną nieruchomości ani operatem szacunkowym i nie stanowi o wartości nieruchomości w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  3. Szybko.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie wyników obliczeń dokonanych przy pomocy usługi „Cenne nieruchomości”
 9. Usługa „Podbicia” oraz “Autopodbicia – podbijanie na pierwsze miejsca w wynikach wyszukiwania. Dostępna wraz z usługą SzybkoImport lub jako samodzielny produkt.
 10. Dostępne formy i zasady płatności
  1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  2. Przelew na konto Szybko.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Jeżewskiego 5D/58 02-796 Warszawa NIP: 951-215-60-46, e-mail: info@szybko.pl
  3. SMS Premium i SMS MiniPremium
  4. Punkty Szybko.pl, wykupione przez system Dotpay. Punkty Szybko.pl – jest to usługa przedpłaconą, umożliwiająca uruchomienie różnego rodzaju usług oferowanych przez Szybko.pl. Usługa przedpłacona zakłada dokonanie płatności przed uruchomieniem i dostarczeniem faktycznej usługi. Realizacja płatności umożliwia więc rozpoczęcie jej świadczenia – przyznanie Punktów Szybko.pl.
  5. Każdy Użytkownik, który dokona płatności może uzyskać fakturę, która potwierdzi zakup usługi. Warunkiem uzyskania faktury jest uzupełnienie danych do faktury, najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty.
 11. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Szybko.pl niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej info@szybko.pl.
  2. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Szybko.pl uzgodni z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata, jaką wniósł Użytkownik.
 12. Postanowienia Końcowe
  1. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
  2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu bezposrednio-nieruchomosci.pl należą do Szybko.pl Sp. z o.o.
  3. Szybko.pl ma prawo do redystrybucji treści ogłoszeń zamieszczanych w serwisie. Może również wykorzystać zawartość w celach marketingowych i Public Relations.
  4. Rezygnacji z usług świadczonych przez Szybko.pl Sp. z o.o. należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać na adres pocztowy: ul. Jeżewskiego 5D/58 02-796, na fax numer: 22 646 5096 lub na adres e-mail: ewelina.michlewicz@szybko.pl. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym przesłana została rezygnacja, chyba że ustalone zostały inne warunki współpracy.
  5. Szybko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Szybko.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.
  7. Regulamin jest dostępny na stronie http://bezposrednio-nieruchomosci.pl/
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.
  9. Jeżeli zauważysz na stronie bezposrednio-nieruchomosci.pl ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas info@szybko.pl. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.
..